Mērniecība

SIA “DOMA-būve” piedāvā daudzveidīgu mērniecības pakalpojumu klāstu, izmantojot modernākās mūsdienu tehnoloģijas visā Latvijā. Veicam mērniecības darbus būvniecības ieceres sākumā, lai nodrošinātu projektētājus ar aktuālo informāciju par apvidus virszemes un pazemes elementu novietojumu teritorijā. Būvniecības laikā kontrolējam būvējamā objekta atbilstību projektam, kā arī izpilduzmērījumu izgatavošanu kā apliecinājumu par korekti veiktu būvniecību saskaņā ar projektu. Pēc pasūtītāju pieprasījuma veicam kadastrālo uzmērīšanu un zemes ierīcības plānu izstrādi individuāli katram klientam.

SIA “DOMA-būve” mērniecības piedāvājumu klāstā ietilpst:
 

  • Topogrāfiskā uzmērīšana - izstrādājam dažāda apjoma topogrāfiskos plānus, nodrošinot to saskaņošanu ar inženierkomunikāciju turētājiem un reģistrāciju datu uzturētāju datubāzē.
  • Inženierģeodēziskie darbi - veicam būvobjektu (inženierkomunikāciju, ceļu, dzelzceļu sliežu ceļu, ēku)  un būvasu nospraušanu dabā, novērošanas mērījumus atbilstoši projektam un uzmērīšanu, kā arī izpilduzmērījumu rasēšanu un to reģistrāciju datu uzturētāju datubāzē. Garenprofilu un šķērsprofilu rasēšanu, izmantojot lauku datus. Piedāvājam arī nivelēšanas pakalpojumus katra pasūtītāja nepieciešamajam apjomam. 
  • Apjomu rēķināšana - piedāvājam uzmērīt karjeru, kūdras ieguves vietu tilpumu aprēķinus.
  • Kadastrālā uzmērīšana - nodrošinām visu veidu pakalpojumus, kas saistīti ar jebkura veida nekustamā īpašuma robežu plāna Izgatavošanu pēc pašvaldības normatīvajiem aktiem.
  • Zemes ierīcības projektu izstrāde - piedāvājam visu veidu konsultācijas un mērniecības pakalpojumus zemes ierīcības projektu izveidei.